Header
Uttar Pradesh Government
खाद्य एवं रसद विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार

आवंटन-वितरण-अवशेष रिपोर्ट
माह : अक्टूबर , वर्ष : 2018-19
( दर्शाया गया डाटा दिनांक 20/08/2019 समय: 12:56 AM तक का है )
जिला : आगरा ,टाउन : , (मात्रा कु० में)
क्र० स० निकाय कोटेदार अन्त्योदय पात्र गृहस्थी
गेहूं चावल चीनी गेहूं चावल चीनी
आवंटन वितरण शेष आवंटन वितरण शेष आवंटन वितरण शेष आवंटन वितरण शेष आवंटन वितरण शेष आवंटन वितरण शेष
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 छत्‍ता अख्‍तर अली कुरैशी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.63 36.33 0.3 24.42 24.22 0.2 0 0 0
2 छत्‍ता अनिल कुमार पथ‍वारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.28 47.67 2.61 33.52 31.78 1.74 0 0 0
3 छत्‍ता अब्‍दुल सलीम कश्‍मीरी बाजार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.11 33.21 0.9 22.74 22.14 0.6 0 0 0
4 छत्‍ता आगरा महिला उपभोक्ता सहकारी समिति नाला भैंरो छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.15 69.93 2.22 48.1 46.62 1.48 0 0 0
5 छत्‍ता उपभोक्ता सहकारी समिति एन थर्ड शाखा धाकरान छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.8 36.66 4.14 27.2 24.44 2.76 0 0 0
6 छत्‍ता उपभोक्ता सहकारी समिति एन थर्ड कटरा मदारी खान छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.85 56.85 0 37.9 37.9 0 0 0 0
7 छत्‍ता उपभोक्ता सहकारी समिति एन थर्ड पीपल मंडी छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.13 27.15 7.98 23.42 18.1 5.32 0 0 0
8 छत्‍ता उपभोक्ता सहकारी समिति एन थर्ड शाखा सिगली गली छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.36 35.34 7.02 28.24 23.56 4.68 0 0 0
9 छत्‍ता कदीर खॉ टीला जोशियान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.9 62.1 4.8 44.6 41.4 3.2 0 0 0
10 छत्‍ता गोपालदास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.6 44.25 4.35 32.4 29.5 2.9 0 0 0
11 छत्‍ता चन्‍द्र विजय आजाद पीपलमण्‍डी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.17 33.09 1.08 22.78 22.06 0.72 0 0 0
12 छत्‍ता चन्‍द्रप्रकाश जोशी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.16 97.86 6.3 69.44 65.24 4.2 0 0 0
13 छत्‍ता चन्‍द्रभान सिंह नगला महादेव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.36 33.51 2.85 24.24 22.34 1.9 0 0 0
14 छत्‍ता चाररहट उपभोक्ता सहकारी शाखा नाई की मण्‍डी छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.67 68.88 5.79 49.78 45.92 3.86 0 0 0
15 छत्‍ता जैनेन्‍द्र छतपति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.62 34.53 0.09 23.08 23.02 0.06 0 0 0
16 छत्‍ता जमुना ब्रिज उपनभोक्ता सह्कारी समिति छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.01 39.57 1.44 27.34 26.38 0.96 0 0 0
17 छत्‍ता जहीरउददीन ढोलीखार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.26 46.98 2.28 32.84 31.32 1.52 0 0 0
18 छत्‍ता जान्‍स मिल उपभोक्ता सहकारी समिति छ्ता 2.2 2.2 0 1.65 1.65 0 0 0 0 55.08 50.67 4.41 36.72 33.78 2.94 0 0 0
19 छत्‍ता दिनेश चन्‍द जीवनी मण्‍डी आगरा 6.2 6.2 0 4.65 4.65 0 0 0 0 127.68 127.59 0.09 85.12 85.06 0.06 0 0 0
20 छत्‍ता धूलियागंज उपभोक्ता सहकारी समिति नमक की मंडी छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 छत्‍ता धूलियागंज उपभोक्ता सहकारी समिति मोती कटरा छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.59 43.05 0.54 29.06 28.7 0.36 0 0 0
22 छत्‍ता नई बस्‍ती उपभोक्ता सह्कारी समिति छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.74 44.61 8.13 35.16 29.74 5.42 0 0 0
23 छत्‍ता नुनिहाई नगर उपभोक्ता सहकारी समिति पथवारी छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.92 26.73 11.19 25.28 17.82 7.46 0 0 0
24 छत्‍ता नुनिहाई नगर उपभोक्ता सहकारी समिति फ्रीगंज छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.74 74.55 5.19 53.16 49.7 3.46 0 0 0
25 छत्‍ता नरेश कुमार जैन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.45 60.36 3.09 42.3 40.24 2.06 0 0 0
26 छत्‍ता पंकज जैन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.25 55.38 9.87 43.5 36.92 6.58 0 0 0
27 छत्‍ता पूनम भारती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.34 52.92 6.42 39.56 35.28 4.28 0 0 0
28 छत्‍ता प्रदीप कुमार पिप्‍पल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.21 42.15 0.06 28.14 28.1 0.04 0 0 0
29 छत्‍ता मुकेश केन पंजा मदरसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.44 34.65 2.79 24.96 23.1 1.86 0 0 0
30 छत्‍ता मनीष कुमार नीलकंठु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.83 26.49 8.34 23.22 17.66 5.56 0 0 0
31 छत्‍ता मुवीन सिंगी गली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.84 70.14 11.7 54.56 46.76 7.8 0 0 0
32 छत्‍ता महेश चन्‍द्र खण्‍डेलवाल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.63 73.23 5.4 52.42 48.82 3.6 0 0 0
33 छत्‍ता मौहम्‍मद फईम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.21 48.9 5.31 36.14 32.6 3.54 0 0 0
34 छत्‍ता रेखा रानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.58 58.89 3.69 41.72 39.26 2.46 0 0 0
35 छत्‍ता रविन्‍द्र कुमार नाई की मण्‍डी छत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.58 30.84 7.74 25.72 20.56 5.16 0 0 0
36 छत्‍ता राज रानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.4 21.06 17.34 25.6 14.04 11.56 0 0 0
37 छत्‍ता राज सिंह यादव पीपलमण्‍डी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 48.45 5.55 36 32.3 3.7 0 0 0
38 छत्‍ता राजन सिंह नाला मन्‍टोला 10.6 10.6 0 7.95 7.95 0 0 0 0 64.71 49.36 15.35 43.14 32.89 10.25 0 0 0
39 छत्‍ता राजाराव सिंह भदौरिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 60.87 1.38 41.5 40.58 0.92 0 0 0
40 छत्‍ता राम प्रकाश माईथान 2.8 2.8 0 2.1 2.1 0 0 0 0 70.26 60.03 10.23 46.84 40.02 6.82 0 0 0
41 छत्‍ता रामकुमार माथुर पीपलमण्‍डी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.79 33.27 2.52 23.86 22.18 1.68 0 0 0
42 छत्‍ता रामबाबू हवेली बहादुर खॉं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.51 34.29 5.22 26.34 22.86 3.48 0 0 0
43 छत्‍ता रामेश्‍वर दयाल गुप्‍ता नूरी गेट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 छत्‍ता राशिद घटिया मामू भांजा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.24 40.32 7.92 32.16 26.88 5.28 0 0 0
45 छत्‍ता विजय कुमार गुप्‍ता गुदडीमन्‍सूर खॉं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.49 28.71 6.78 23.66 19.14 4.52 0 0 0
46 छत्‍ता विश्‍नूबाबू अग्रवाल कालीबाडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.34 29.55 5.79 23.56 19.7 3.86 0 0 0
47 छत्‍ता श्‍यामबाबू टीला जोशियान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.39 53.04 10.35 42.26 35.36 6.9 0 0 0
48 छत्‍ता श्री राषिद अली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.8 57.57 1.23 39.2 38.38 0.82 0 0 0
49 छत्‍ता श्रीमती सुनीता जैन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.24 49.14 8.1 38.16 32.76 5.4 0 0 0
50 छत्‍ता शान्‍ती देवी नूरी गेंट छत्ता 5.4 5.4 0 4.05 4.05 0 0 0 0 98.22 95.18 3.04 65.48 63.42 2.06 0 0 0
51 छत्‍ता सुधारानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.12 40.77 4.35 30.08 27.18 2.9 0 0 0
52 छत्‍ता सुन्‍दर लाल फ्री गंज आगरा 4.4 4.4 0 3.3 3.3 0 0 0 0 95.91 95.4 0.51 63.94 63.6 0.34 0 0 0
53 छत्‍ता हरीमोहन गुप्‍ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.66 67.32 2.34 46.44 44.88 1.56 0 0 0
54 छत्‍ता हरीशंकर कर्दम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.78 42.72 3.06 30.52 28.48 2.04 0 0 0
कुल योग 31.6 31.6 0 23.7 23.7 0 0 0 0 2891.28 2632.11 259.17 1927.52 1754.69 172.83 0 0 0
I.T. solution provided by:National Informatics Centre(NIC) UP,Lucknow Print at:Print at: 20/08/2019 12:56 AM